Nyheter från RSÄ

Nyheter från RSÄ

Aktuellt

Här kan du läsa nyheter från Riksorganisationen Same Ätnam

Landsmötesprogram

2012Posted by info Tue, September 25, 2012 21:14:38

LANDSMÖTESPROGRAM

Lördag 8:e December 2012

Hotell Nordkalotten, Luleå

09.00 Öppnande av landsmötet för Riksorganisationen Same Ätnam

- av Ordförande Lars-Nila Lasko

Landsmötespresidium 2012

Val av Landsmötesordförande

Val av Vice Landsmötesordförande

Val av Landsmötessekreterare

Val av 2 Landsmötesjusterare/ Rösträknare

Stadgeenliga ärenden

Godkännande av kallelseförfarande

Upprop av ombud

Eventuellt nya medlemsansökan från sameföreningar

Fastställande av röstlängd/ombud

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Styrelsens ansvarsfrihet

Stadgeändring

Program

Motioner

Övriga frågor

Verksamhet 2013

Budget 2013

Verksamhetsplan 2013

Fastställande av medlemsavgifter 2013

Val

Styrelseledamöter 2012-2013

Styrelsesuppleanter 2012-2013

Revisor och ersättare 2012-2013

Val av Same Ätnams representanter i olika organ 2012-2014 och Valberedning

Same Ätnams delegation till Federala Unionen för Europas Nationalititer (FUEN) 2013

Och Samekonferensen 2013

Avslutande av landsmöten för Riksorganisationen Same Ätnam,